Follow

Ha nem előfizetős lenne, már valszeg rég vettem volna párat az Adobe szoftvereiből, de így/ennyit nagyon nem éri meg olyasvalakinek aki csak havonta talán 1x szerkesztget valamit magának.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!