Follow

Fene egye meg. Régen milyen nagy dolog volt ha volt hardveres képstabilizátor telefonok optikájában, most meg azon mérgelődök, hogy az OIS kb lehetetlenné teszi hogy az ember telefont gimbal-lal használjon.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!