Follow

Jézusom, hogy lehet valaki akkora paraszt, hogy fogja magát és az egész pereputtyával a liftre várakozó kerekesszékes srác elé tolakszik? Nem úgy néztek ki mintha nagyon siettek volna, simán csak taplók voltak :(

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!