Follow

Azon kevés Youtube csatornák egyik amelyeknél be van nyomva a "harang". Tipikusan olyasmi amire a büdös életben nem lesz szükségem, de az animációk, az előadásmód szerintem tök érdekessé teszi az egészet.

youtube.com/channel/UCwRqWnW5Z

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!