Follow

Csináltam a magán-rádiómnak egy kellemesen használható kis webalkalmazást, hogy egyszerűbbé tegyem a rokonság életét :)
Semmi extra, de nagyszerűen működik.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!