Follow

Puszta kíváncsiságból úgy döntöttem megismerkedek picit a Go nyelvvel. Van pár szimpatikus tulajdonsága ami felkeltette az érdeklődésem.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!