Follow

Tök kíváncsi vagyok, szerintem azzal kezdem, hogy azt a pár progimat amiket napi szinten használok, megpróbálom újraírni Go-ban... Csak úgy.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!