Follow

A zenére való használhatóságáról jelenleg szerintem sokat elmond, hogy egy "pre-enkódolt zenék + VPN + LAN only FTP szerver" setup fényéveket ver rá user experience-ben. Már csak eleve azért is mert a plex-szel ellentétbeb ez így működik.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!