Follow

Most hogy a Facebook megvette a Beat Sabert, úgy döntöttem idelye feléleszteni a beatmap archiváló projektemet. Ki tudja mikor megy nekik egy jó kis DMCA-val.
A jelen állás ~19000 beatmap, 86 GB-on.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!