Follow

Nagyon jól szórokozok ezen a nevezetű -on :)
Egész picit mellényúlt a de nem baj, megy ez is majd a levesbe a többi elkaszált szolgáltatás mellé.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!